top of page
Minds Logo

MiNDS respects your data

УВЕДОМЛЕНИЕ

"МАЙНДС" АД, с ЕИК205376460, (наричано по-натам „търговско/то дружество”), е с адрес на управление и упражняване на дейността в Република България, област София (столица), община Столична, гр. София 1784, район „Младост”, жк. Младост 1, ул. „Йерусалим”, бл. 47, ет.1, офис 3,  

тел.: +359 2 841 2438

имейл за контакт: minds@mindspeople.com

 

С настоящото „МАЙНДС” АД, ЕИК205376460, гр. София Ви уведомява, че търговско дружество „МАЙНДС” АД, в качеството си на администратор на лични данни при спазване на принципите на законосъобразност, добросъвестност, прозрачност, ограничение на целите, свеждане на данните до минимум, точност, ограничение на съхранението, цялостност и поверителност, и отчетност ще обработва получените от Вас Ваши лични данни на основание чл. 6, параграф 1, буква б) и буква в) от Регламент (ЕС) 2016/679 на европейския парламент и на съвета от 27.04.2016г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни, а именно, на основание на законоустановено изискване и/или във връзка с направено по Ваше искане и предприемане на стъпки за сключването на договор и/или след сключване на договор с нашето търговско дружество за предоставяне на услуги от нас в качеството ни посредник за осигуряване на работа, на предприятие, което осигурява временна работа и в рамките на предмета на дейност на дружеството и/или на друго договорно основание.

Във връзка с гореизложеното Ви уведомяваме, че личните данни, които събираме от Вас са:

-Идентификационни данни: имена, ЕГН/ЛНЧ, дата и място на раждане, адрес, телефон, имейл и др. за кореспонденция, автобиография, IP адрес и други необходими за осъществяване на пред/договорните ни взаимоотношения.

-Други данни, в зависимост от конкретната цел на събирането им.

 

Личните Ви данни събираме по два начина:

1. От Вас – лично или в определени случаи със съгласието на Ваш представител;

2. От обществено достъпни източници – Търговски регистър, други регистри и други общодостъпни източници.

Личните Ви данни използваме само и единствено за целите, за които сте ги предоставили.

Може да предоставим личните Ви данни на трети лица /на държавни органи и/или на трети лица/, на които по силата на закон сме длъжни да предоставим данните Ви – НАП, Агенция по заетостта и други такива.

 

В случай, че данните са предоставени с писмено съгласие, можете да оттеглите съгласието си да съхраняваме и обработваме Вашите лични данни по всяко време с писмено искане (когато същото се осъществява на основание чл. 6, параграф 1, буква а) или чл. 9, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕС) 2016/679) – като оттеглянето може да бъде подадено лично или по електронен път с електронен подпис, както и от Ваш пълномощник с нотариално заверено пълномощно. Ако оттеглите съгласието си, личните Ви данни ще бъдат заличени най-късно в законния срок, определен с нормативен акт, или ако липсва такъв срок – най-късно в 30-дневен срок от оттегляне на съгласието Ви, освен ако в конкретния случай това е недопустимо по закон или са налице правни претенции.

В случай, че сте престанали да имате каквито и да било отношения с "МАЙНДС" АД от определена дата, личните Ви данни ще се съхраняват най-късно до 5 години след тази дата, след което ще бъдат заличени, с изключение на императивно предвидените в законодателството по-дълги срокове за съхранение на личните ви данни. В случай че в законов акт или друг нормативен акт е установен друг срок за съхранение – личните ви данни се съхраняват съобразно разпоредбата на закона/акта.  

 

Вашите права като физическо лице - субект на лични данни, във всеки момент докато "МАЙНДС" АД ги съхранява и обработва, са следните:

1.Право да оттеглите съгласието си за обработването на личните Ви данни, когато същото се осъществява на основание чл. 6, параграф 1, буква а) или чл. 9, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕС) 2016/679;

2.Право на достъп до личните Ви данни и право да поискате копие от тях;

3.Право да поискате личните Ви данни да бъдат прехвърлени на друг администратор на лични данни или да Ви бъдат предоставени на технически носител; Вие лично да ги прехвърлите на друг администратор;

4.Право на коригиране на неточни или непълни лични данни;

5.Право на ограничаване на обработването;

6.Право „да бъдете забравен“ т.е. личните Ви данни да бъдат изтрити, ако не са необходими повече за целите, за които са събрани, както и ако сте оттеглили своето съгласие (в случай, че на това основание сте предоставили данните си) или ако са били събрани и/или обработвани незаконосъобразно.

7.Право на възражение срещу определени видове обработване или срещу самото обработване.

8.Право на жалба до „МАЙНДС” АД

9.Право на жалба до надзорния орган – Комисията за защита на личните данни: www.cpdp.bg

10.Право да получите защита по съдебен или административен ред, в случай че бъде нарушена сигурността на вашите данни.

 

"МАЙНДС" АД може да откаже да заличи личните Ви данни, ако сте поискали това, съгласно Регламента:

1. По причини от обществен интерес, при изпълнение на разпореждания на органи на властта, за целите на архивирането, научни и статистически цели и/или на други основания, изрично посочени в закон.

2. За установяване, упражняване или защита на правни претенции.

„МАЙНДС” АД Ви уведомява, че счетоводната и търговската информация, както и всички други сведения и документи от значение за данъчното облагане и задължителните осигурителни вноски се съхраняват: 1. счетоводни регистри и финансови  отчети –  минимум 10 години; 2. документи за данъчно-осигурителен контрол – минимум 5 години след изтичане на давностния срок за погасяване на публичното задължение, с което са свързани; 3. всички останали носители – 5 години. В случай че в законов акт или друг нормативен акт е установен друг срок за съхранение – съобразно разпоредбата на закона/акта.

„МАЙНДС” АД може да предостави вашите данни на обработващ лични данни по смисъла на чл. 28 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и Съвета – на дружество осигуряващо счетоводно и ТРЗ обслужване на „МАЙНДС” АД, на дружество, съхраняващо данни в клауд пространство на собствени сървъри, защитени по изискванията на Регламент (ЕС)2016/679 , на други лица по смисъла на чл.28 от Регламента.

 

Доколкото никое лице не е задължено да установява отношения с нашето търговско дружество, предоставянето на лични данни от Ваша страна на нас е доброволно. 

Доколкото „МАЙНДС” АД е задължено да изпълнява определени нормативни изисквания, заложени в закони или други нормативни актове, съответно, с оглед необходимостта дружеството да изпълнява задълженията и да упражнява правата си по съответно правоотношение със свой клиент, отказът от предоставяне на лични данни от страна на конкретно лице води/би могло да доведе до невъзможност за възникване на съответното правоотношение между лицето и нашето дружество. 

„МАЙНДС” АД не използва софтуер, метод, методология, система или каквито и да е било средства за автоматизирано вземане на решения, включително профилиране при обработването на личните Ви данни.

В случай, че Ваши лични данни ще бъдат обработвани впоследствие с цел, различна от тази, за която са събрани/предоставени, преди това обработване „МАЙНДС” АД ще Ви предостави информация за тази друга цел и останалата необходима информация, съгласно закона.

По смисъла на настоящото уведомление, Клиент е всяко лице, което предприема стъпки за сключване на договор и/или е сключило договор с „МАЙНДС” АД, който се намира във връзка с предмета на дейност на дружеството ни.    

bottom of page